Co je hlavolam?

Hlavolam je problém, hádanka, záhada, která zkouší vynalézavost jeho řešitele. Obecně nejznámější formou hlavolamů jsou mechanické hlavolamy, ale mohou za ně býti považovány i mnohé jiné úlohy. Například křížovky, SUDOKU, různé formy doplňovaček, osmisměrek a podobně.
Stejně tak může být za hlavolam považována šifra, hádanka či matematická slovní úloha. Určitou formou hlavolamu mohou být také úlohy některých logických her, jako jsou například šachy či GO.

Kategorizace hlavolamů

Správné rozdělení hlavolamů je velmi složitou záležitostí. Ustanovení kriterií, aby každý předmět někam patřil a současně zajistit co nejvíce to, aby každý předmět byl vymezen jen kategorií jednou (což se nikdy úplně nepovede) je problémem, který sběratelé a nadšenci řeší desítky let.
Zde naleznete kategorie pro čtyři základní okruhy, které jsou v současné době uznávány jako principiálně hlavní způsoby třídění. Pro každý okruh je třídění vystavěno trochu jinak, některé nabízejí dokonce několik principů…

Mechanické hlavolamy

Mechanický hlavolam je objekt, který svého luštitele vyzývá k objevení skrytého aspektu předmětu, a to za použití logiky, zručnosti, zkušenosti, prostorové představivosti, fantazie či štěstí.
V roce 1893 vydal profesor Hoffman v Londýně knihu „Hlavolamy staré a nové“ (Puzzles old and new), ve které se kromě popisu více než 40 mechanických hlavolamů také poprvé pokusil ustanovit základní kategorizaci hlavolamů. Zajímavosti o mechanických hlavolamech si můžete přečíst ZDE.
Mezi nejslavnější mechanické hlavolamy patří bezesporu Rubikova kostka, v české kotlině pak Ježek v kleci. Zcela neprávem je opomíjena dvourozměrná skládačka Puzzle, křížovka a nebo od  nového tisíciletí  SUDOKU. Podobný fenomén, jakým je dnes Rubikova kostka bylo na přelomu devatenáctého a dvacátého století hlavolam Patnáctka, později třeba Tangram.

Slovní hlavolamy

Slovní hlavolamy jsou formou hlavolamů, které můžete předávat ústně, či mají nějakou spojitost se slovním zadáním nějakého problému.  Existuje jich celá řada, některé jsou složité, jiné vyžadují jen logické či kreativní myšlení.
Zadání těchto úloh je mimo jiné také zajímavou folklorní záležitostí. Mnohé se tradují mezi lidmi stejně, jako třeba anekdoty nebo lidové říkanky a hádanky.
Mezi slovní hlavolamy patří mnohé logické úlohy , nebo jazykové úlohy, které které mají nějakou spojitost či přímo vyžadují jazykovou (lingvistickou) dovednost. Specifickou jazykovou hádankou jsou pak hlavolamová přísloví, nebo též “přísloví psaná vědeckým jazykem”.
Velmi významnou a často opomíjenou kategorií takovýchto hlavolamů jsou hádanky. S těmito drobnými úlohami přicházíme do styku již jako malé děti. Hádanky jsou “drobný slovesný projev v podobě hříčky, která v náznaku předkládá určitý problém, k jehož řešení lze dospět důvtipem.“ Už Aristotelés definoval hádanku jako metaforu. Známí folkloristé Alan Dundes a Robert Georges definovali hádanku jako „tradiční slovní vyjádření, které obsahuje jeden nebo více popisných prvků, z nichž některé mohou být v protikladu. To, k čemu prvky odkazují, to, co zastupují, má být uhodnuto.“
Dále sem různé kombinační hlavolamy, známé úlohy na téma Pravda a lež, či úlohy na tzv. laterální myšlení.  Tedy taková zadání, kde řešitel je nucen kreativně hledat řešení především za pomoci fantazie. Obecně jsou velmi populární na tomto principu založené Situační hlavolamy, nebo též hlavolamy Ano/ne. Jsou určeny pro dva a více hráčů, přičemž jeden z nich zná řešení a ostatní se jej musí dobrat pokládáním otázek na odpovědi ano/ne.
Na pomezí mezi slovními a matematickými hlavolamy jsou Hlavolamové řady. Ty se často používají v nejrůznějších logických testech či testech inteligence. Řešiteli je představena  posloupnost nějakých čísel, písmen či znaků. Jeho úkolem je doplnit za řadu takové číslo, písmeno či znak, který by měl logicky následovat.

Matematické hlavolamy

Matematický hlavolam je kategorie hlavolamu, kde řešení vyžaduje nějakou matematickou operaci. Řešitel tedy potřebuje mít znalosti z matematiky určité úrovně.  Základní takovou znalostí jsou samozřejmě jednoduché matematické operace včetně jejich předností a dále řešení rovnic či soustavy rovnic.
Matematické hlavolamy jsou kategorií hlavolamů, které mají nejčastější využití v praxi. Početní hlavolamy bývají v rámci výuky matematiky  využívány při praktických cvičení studentů.
Dalším odvětvím matematiky, které přímo vybízí k hlavolamovým zadáním jsou Algebrogramy a úlohy na pravděpodobnost. Algebrogram je úloha, jejíž řešení spočívá v náhradě zadaných znaků (písmen či jiných symbolů) číslicemi tak, aby zadané početní úkony dávaly korektní výsledek. Hlavolamy na pravděpodobnost pak vyžadují výpočet poměru výskytu události popsané v zadání při předem definovaných okolnostech.

Vizuální  hlavolamy

Vizuální  hlavolamy jsou formou hlavolamů, jejichž zadání je předáváno formou grafickou, převážně obrazovou, nebo kde řešení vyžaduje vizuální znázornění. Mezi tyto hlavolamy patří nejrůznější obrázky či geometrické obrazce, ale také hlavolamy zápalkové, šachové či překládací.
Obrazcový hlavolam je forma vizuálního hlavolamu, kde zadání je v podobě, nebo se vztahuje, k nějakému geometrického tvaru či tvarům. U těchto hlavolamů může také být geometrie třeba k vyřešení úlohy. Často se jedná o důmyslné dělení tvarů dle požadovaných podmínek, hledání tvarů, spojování bodů dle daných pravidel a podobně.
Obrázkový hlavolam je forma vizuálního hlavolamu, kde zadání je sděleno formou výtvarnou či fotografickou. Často se jedná o hledání skrytých předmětů či nějakých důmyslně ukrytých chyb. Na pomezí této kategorie jsou také piktogramové hlavolamy, které pomocí grafických symbolů skrývají nějaký smysluplný obsah.
Zápalkové hlavolamy nebo také sirkové hlavolamy jsou populární z několika různých důvodů. Jsou snadné na zapamatování, nabízí velké množství úloh, ale hlavně k jejich zadá ní stačí opravdu jen velmi snadno dosažitelná krabička zápalek. Zadání zápalkových hlavolamů většinou zahrnuje přemístění, odebrání či přidání předem definovaného počtu zápalek k vytvoření požadovaného obrazce. Kromě geometrických tvarů jsou často zahrnuta v zadáních či řešeních římská, občas i arabské čísla, obvyklým chytákem bývá jejich kombinace.
Šachové hlavolamy jsou zadání, která využívají šachovnici a často vycházejí z tzv kompozičního šachu. Kompoziční šach či problémový šach je samostatné šachové odvětví, týkající se skládání a řešení šachových skladeb. Šachové skladby jsou též zvány šachové problémy nebo kompozice. Šachová skladba je obvykle tvořena umělou šachovou pozicí a výzvou. Podle výzvy se šachové kompozice dělí na úlohy a studie.

Organizace a kluby

V České republice sdružuje zájemce o luštění křížovek, slovních hádanek, logických úloh a SUDOKU Český svaz hádankářů a křížovkářů, příznivci logické hry GO jsou sdruženi v České asociaci GO. Sběratelé mechanických hlavolamů v současné době nejsou nijak organizováni, nicméně někteří se sdružují v Klubu sběratelů kuriozit.