Hádanky

1. šifry

 • lištovka
 • královská procházka
 • [spu popup=”980″]koníček[/spu]
 • [spu popup=”983″]klíčovka[/spu]
 • šotek

2. hádanky s křížovou  vazbou

 • čtvercovka
 • roháček
 • rámcovka

3. hádanky mutační

Dochází k nějaké změně nebo obměně
 • shodovka
 • záměnka
 • darvinka
 • čárkovka
 • kroužkovka
 • měk­čenka
 • háčkovka
 • ypsilonovka
 • souzvučka
 • záhadný nápis
 • pří­suvka
 • ob­ložka
 • vsuvka
 • šířenka
 • pří­davka
 • odsuvka
 • obnažka
 • vý­pustka
 • úženka
 • výlučka
 • skrývačka
 • posunka
 • ob­měnka
 • vokálovka

4. hádanky permutační

Dochází k nějakému přeskupení.

 • přesunka
 • výměnka
 • obratka
 • ráček
 • přesmyčka
 • permu­tovka
 • vsuvka slovní
 • vý­pustka slovní
 • pronikačka
 • polovsuvka
 • vybí­račka
 • zá­měnka slovní
 • zdvojenka
 • hláskovka
 • číselka
 • dělenka
 • ša­ráda
 • lavinovka
 • pyramidka
 • vlnovka
 • řetězovka
 • chybovka

5. hádanky tvaroslovné

Jsou založeny na změně mluvnického vý­znamu nebo na odvozeninách.

 • pádovka
 • časovačka
 • pře­chod­níček
 • rozkazka
 • trpěnka
 • tvaroslovka
 • rodovka
 • pravěkovka
 • zrůdka
 • shlukovka
 • slovesovka
 • přídav­něnka
 • příslovka
 • stupínek

6. hádanky kompoziční

Náznaky se slučují nebo se k nim  přidávají pomocné výrazy.

 • sloučenka
 • spojenka
 • střídavka
 • rovnice
 • rébus pís­menný
 • citoslovka
 • tónovka
 • prvkovka
 • přípojka
 • ča­sovka
 • místenka
 • směrovka
 • opětovačka
 • pochybovka
 • souhlaska
 • záporka
 • dotazka
 • pořadovka
 • zájmenovka
 • věnovánka
 • přísvojka
 • barvínek
 • tva­rovka
 • rozměrka
 • zdrobnělka
 • menšenka
 • mno­ženka
 • druhovka
 • moc­něnka

zdroj: Český svaz hádankářů a křížovkářů