Kategorie křížovek a jejich dělení

Křížovka je luštitelská úloha založená na křižování výrazů vpisovaných do obrazce. Cílem řešení křížovky je úplně a správně vyplnit, případně vytvořit obrazec křížovky a nalézt tajenku.
Základními prvky křížovky jsou: název křížovky, legenda, obrazec, vpisované výrazy a tajenka. Název křížovky (označení druhu křížovky, legenda a obrazec jsou zpravidla součástmi zadání křížovky. Legenda může být součástí křížovky, nebo může být uvedená odděleně. Cílem hádanky je obvykle vyluštit tajenku. Tajenka je text, který se objeví v políčkách označených v legendě nebo přímo v obrazci. Tajenka může být v textu skryta podle nějakého pravidla, například v nějaké diagonále.

Kategorie křížovek a jejich dělení dle principů:

I. ZÁKLADNÍ TYPY KŘÍŽOVEK

KŘÍŽOVKY PODLE ÚPLNOSTI KŘIŽOVÁNÍ

 • Křížovky s úplným křižováním
 • Křížovky s neúplným křižováním (doplňovačky):
  – bez vzájemného křižování vpisovaných výrazů
  – s křižováním vpisovaných výrazů

KŘÍŽOVKY PODLE POČTU SMĚRŮ VPISOVÁNÍ VPISOVANÝCH VÝRAZŮ

 • Jednosměrné křížovky
 • Dvousměrné křížovky
 • Třísměrné křížovky
 • Čtyřsměrné křížovky
 • Vícesměrné křížovky

KŘÍŽOVKY PODLE PROSTORU PRO VPISOVÁNÍ VÝRAZŮ

 • Křížovky se spojitým koridorem (koridorové vyznačení dráhy)
 • Křížovky s nespojitým koridorem (oddělená políčka, atomizované křížovky):
  – s vyznačením dráhy vodicími linkami či pomocnými grafickými znaky (řetízková doplňovačka)”
  – s klíčovaným vyznačením dráhy (atomizované křížovky)
 • Segmentové křížovky (přesmyčková křížovka)

KŘÍŽOVKY PODLE CHARAKTERU SMĚRŮ KŘIŽOVÁNÍ

 • Standardní křížovka
 • Šikmá křížovka
 • Pološikmá křížovka
 • Kruhová křížovka
 • Oblouková křížovka
 • Buňkovky
 • Zvláštní – viz Odrůdy (vlnkovky, lomené, kaskádovky, lubelské atd.)
 • Křížovky bez směrů křižování (segmentové)

KŘÍŽOVKY PODLE FORMY KŘIŽOVÁNÍ

 • Standardní křížovky s křížovou vazbou
 • Křížovky s řetězovým křižováním
 • Křížovky se skupinovým křižováním
 • Křížovky s buňkovým křižováním
 • Křížovky s vrstvovým křižováním (ráčkovky)
 • Křížovky s atomizovaným křižováním
 • Křížovky s hádankovým křižováním

KŘÍŽOVKY PODLE CHARAKTERU SÍŤKY

 • Křížovky se základní síťkou
 • Mozaiková křížovka
 • Polomozaiková křížovka
 • Křížovky bez síťky (křížovky s izolovanými  políčky, kroužkové křížovky)
 • Křížovky se spojitou síťkou a s nespojitou síťkou

KŘÍŽOVKY PODLE DRUHU ROZDĚLOVACÍCH ZNAČEK

 • Křížovky bez rozdělovacích značek (darvinovky, postupovky, ráčkovky atd.)
 • Křížovky s rozdělovacími linkami
 • Křížovky s rozdělovacími políčky
  – slepými
  – s vepsaným zadáním (švédské křížovky)
 • Křížovky s rozdělovacími body
 • Křížovky s uzlovými políčky a ploškami (řetězovky)

KŘÍŽOVKY PODLE FORMÁLNÍHO VYZNAČENÍ VPISOVÁNÍ

 • Křížovky bez označení směrů vpisování
 • Křížovky s vnějším označením směrů vpisování (identifikátory vně obrazce)
 • Křížovky s vnitřním vyznačením směru a počátku vpisování (identifikovány uvnitř obrazce)

KŘÍŽOVKY PODLE FIGURALITY OBRAZCE

 • Křížovky nefigurální
 • Křížovky figurální
  – s úplným figurálním obrazcem
  – s figurálním vnitřním obrysem
  – s figurálním uspořádáním rozdělovacích značek
  – s jinou formou figurality (např. s využitím vpisovaných znaků)

KŘÍŽOVKY PODLE SYMETRIE

 • Křížovky nesymetrické
 • Křížovky symetrické
  – se středovou symetrií
  – s osovou symetrií
 • Křížovky částečně symetrické (např. symetrický obrys, nesymetrické rozdělovací značky)

KŘÍŽOVKY PODLE POVAHY VPISOVANÝCH ZNAKŮ

 • Písmenná křížovka
 • Shluková křížovka
 • Slabiková křížovka
 • Výrazová křížovka (včetně křížovky slovní)
 • Střídavá křížovka
 • Číselná křížovka (kris-kros aj.)
 • Křížovka s rébusovými znaky

KŘÍŽOVKY PODLE CHARAKTERU LEGENDY

 • Křížovky se standardní legendou
 • Křížovky s vepsanou legendou (švédské)
 • Výplňky
 • Dosazovací křížovka
 • Polodosazovací křížovka
 • Polovýplňky
 • Křížovky se zvláštní legendou – viz Odrůdy
 • Křížovky se sdruženou legendou
 • Křížovky s částečně sdruženou legendou

KŘÍŽOVKY PODLE FORMY UMÍSTĚNÍ TAJENKY

 • Křížovky bez tajenky (neodpovídá českému standardu)
 • Křížovky s neskrytou tajenkou
 • Křížovky se zvýrazněnou tajenkou
 • Křížovky se skrytou tajenkou

KŘÍŽOVKY PODLE ÚPLNOSTI ZADÁNÍ OBRAZCE

 • Křížovky s úplným zadáním obrazce
 • Polodokreslovky (vč. skeletonu, obrysovky)
 • Dokreslovky

II. ODRŮDY ZÁKLADNÍCH TYPŮ

Odrůdy jsou křížovky, které mohou patřit ke kterékoli kategorii základních typů a současně se vyznačují určitými specifiky. Např. speciálním směrem vpisování, speciální formou vpisování či křižování, speciální formou legendy, speciální grafickou podobou apod.

JEDNODUCHÉ DOPLŇOVAČKY

 • Doplňovačky bez křižování vpisovaných výrazů
 • Doplňovačka
 • Kruhová doplňovačka
 • Hřebenovka
 • Spojené hřebenovky
 • Meandrová doplňovačka
 • Řetízková doplňovačka
 • Buňková doplňovačka
 • Doplňovačky s křižováním vpisovaných výrazů
 • Doplňovačka s křižováním v násobných políčkách
 • Doplňovačka s křižováním koncových znaků
 • Řetězová doplňovačka
 • Postupovka
 • Oblouková doplňovačka
 • Mřížkové doplňovačky
 • Kris-kros
 • Rámcovka

KŘÍŽOVKY SE SOUMĚRNÝM ROZMÍSTĚNÍM SHODNÝCH ZNAKŮ

 • Shodná křížovka
 • Zrcadlová doplňovačka
 • Zrcadlovka
 • Čtvercovka
 • Roháček

KŘÍŽOVKY S ŘETĚZOVÝM KŘIŽOVÁNÍM

 • Řetězovka
 • Polořetězovka
 • Darvinovka
 • Polodarvinovka
 • Postupovka
 • Ornamentovka
 • Čelisťovka
 • Řetězová doplňovačka
 • Odrazovka

KŘÍŽOVKY SE SKUPINOVÝM KŘIŽOVÁNÍM

 • Odstředovka
 • Úhlopříčná odstředovka
 • Dostředovka
 • Úhlopříčná dostředovka
 • Osovka
 • Úhlopříčná osovka
 • Úhlopříčná (křížová) doplňovačka

KŘÍŽOVKY S VRSTVOVÝM KŘIŽOVÁNÍM

 • Ráčková křížovka (vícekoridorová)
 • Ráčkovka (jednokoridorová)
 • Jednosměrná křížovka
 • Oběhovka
 • Pentaminová křížovka

KŘÍŽOVKY S BODOVÝM KŘIŽOVÁNÍM

 • Atomizovaná křížovka
 • Přesmyčková doplňovačka
 • Přenosová doplňovačka

KŘÍŽOVKY SE ZVLÁŠTNÍMI SMĚRY VPISOVÁNÍ

 • Křížovky s buňkovým vpisováním
 • Buňkovka
 • Buňková doplňovačka
 • Křížovka s buňkami
 • Křížovky se síťovým vpisováním výrazů
 • Síťovka
 • Křížovky s vlnkovým vpisováním výrazů
 • Vlnkovka
 • Stupňovka (též třísměrná křížovka)
 • Křížovky s lomeným vpisováním výrazů
 • Kaskádovka
 • Terčovka (obvodovka)
 • Odrazovka
 • Hvězdice
 • Hvězdicová doplňovačka
 • Ypsilonka
 • Křížovky s meandrovým a koridorovým vpisováním výrazů
 • Meandrovka
 • Meandrová ráčkovka
 • Meandrová jednosměrná křížovka
 • Meandrová zrcadlovka
 • Křížovky se spojnicovým vpisováním
 • Řetízková doplňovačka
 • Volná buňkovka
 • Křížovky s dalšími formami vpisování výrazů
 • Sloupcovka

KŘÍŽOVKY SE ZVLÁŠTNÍ FORMOU LEGENDY

 • Křížovky se sdruženou nebo částečně sdruženou legendou
 • Křížovky se zpřeházenou nebo částečně zpřeházenou legendou
 • Křížovky s obrázkovou nebo částečně obrázkovou legendou
 • Křížovky s překladovou (cizojazyčnou) legendou
 • Křížovky s hádankářskou legendou
 • Křížovky s šifrovanou legendou (kódované křížovky)
 • Křížovky s kvizovou legendou
 • Křížovky se souvislou legendou
 • Křížovky s vepsanou legendou
 • Křížovky s vynechaným výrazem v legendě
 • Křížovky s rýmovanou legendou
 • Křížovky s asociativní legendou
 • Křížovky s protikladnou legendou
 • Křížovky s podvojnou legendou
 • KŘÍŽOVKY S HÁDANKÁŘSKOU VAZBOU
 • Hádankové křížovky
 • Křížovky s hádankářskou legendou

III. KOMBINOVANÉ KŘÍŽOVKY

SPOJENÍ KŘÍŽOVEK

 • křížovkový celek
 • Křížovka s ucelenými částmi
 • Obrysovka – viz polodokreslovka
 • Kombinace hřebenovek s jednoduchou doplňovačkou
 • Spojené čtvercovky – viz
 • Spojené roháčky
 • Křížovka s buňkovkou
 • Křížovka se síťovkou

KOMBINOVANÉ KŘÍŽOVKY (KOMBINACE KŘÍŽOVEK)

 • Kombinovaná křížovka s buňkovým vpisováním
 • Kombinované křížovky se skupinovým křižováním
 • Kombinovaná meandrová křížovka
 • Kombinovaná atomizovaná křížovka
 • Kombinovaná přesmyčková křížovka
 • Ornamentovka

KŘÍŽOVKY KOMBINOVANÉ S JINÝMI HÁDANKÁŘSKÝMI PRVKY

 • Křížovka kombinovaná se skládačkou,
 • Křížovka kombinovaná s šifrou
 • Křížovka kombinovaná s osmisměrkou
 • Pentaminová křížovka
 • Křížovka s tajenkou v lištách
 • Křížovka s tajenkou v mřížce

zdroj: Český svaz hádankářů a křížovkářů